III edycję
INVESTMENT BANKING WEEK
wspierają

ibw_logo_2_369x324

Partner strategiczny

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie.

Partnerzy złoci

mBank to jeden z wiodących graczy na krajowym rynku kapitałowym w obszarze rynku akcji (ECM) i obligacji (DCM). Bank ten otrzymał nagrody GPW za największą wartość zrealizowanych IPO w latach 2015 i 2016, a także nagrodę Top Broker / Investment Bank – CEE w 2015 r. Według rankingu Gazety Parkiet mBank posiadał najlepszy zespół analityków akcji w latach 2014-16.

BNP Paribas Securities Services Poland to część grupy BNP Paribas specjalizująca się w obsłudze operacji na papierach wartościowych oraz funduszach inwestycyjnych dla inwestorów instytucjonalnych oraz instytucji finansowych. Działamy w trzydziestu czterech krajach na pięciu kontynentach. Jesteśmy jednym z pięciu największych banków powierniczych na świecie. Zajmujemy się między innymi prowadzeniem rachunków oraz obsługą papierów wartościowych, usługami księgowymi dla funduszy, obliczaniem i potwierdzaniem wartości aktywów oraz rozliczaniem kapitału i gotówki. Weryfikujemy także zgodność operacji z polityką inwestycyjną oraz obsługujemy polecenia kupna i sprzedaży jednostek funduszu.

Partnerzy srebrni

Bastion Group zajmuje się działalnością doradczą i inwestycyjną od 2008 roku. Oferujemy usługi w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego, w tym transakcji przejęć i połączeń, pozyskiwania finansowania oraz prowadzenia zadań restrukturyzacyjnych. Nasi klienci to przedsiębiorcy, firmy, fundusze oraz zarządzający aktywami. Wnosimy wartość dodaną w wielu sytuacjach transakcyjnych. Zapewniamy pomoc niezależną i ściśle dostosowaną do sytuacji, wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i kontakty. Naszą ambicją jest wyznaczać najwyższe standardy w branży. Zespół firmy tworzą fachowcy z międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, inwestycyjnym i restrukturyzacyjnym, którzy uczestniczyli łącznie w 54 transakcjach o wartości ponad 42 miliardów USD. Nasze kompetencje w doradztwie i inwestycjach obejmują wiele branż i instrumentów finansowych i zostały zdobyte na rynkach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski oraz szeregu krajów Europy Środkowowschodnie.

EY jest globalną firmą doradczą – pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT). Zatrudniamy ponad 240 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie.

GSsignature_Black-_1_

Goldman Sachs Group, Inc. jest wiodącą globalną firmą działająca w zakresie bankowości inwestycyjnej, papierów wartościowych i zarządzania inwestycjami, która zapewnia szeroki zakres usług finansowych dla zróżnicowanej bazy klientów obejmującej korporacje, instytucje finansowe, rządy i osoby posiadające wysokiej wartości kapitał. Założona w 1869 roku firma ma siedzibę w Nowym Jorku i utrzymuje biura we wszystkich głównych centrach finansowych na całym świecie – od 2014 również w Warszawie.

Pekao Investment Banking S.A to największy bank inwestycyjny w Polsce z bardzo dużym doświadczeniem  transakcyjnym, oferującym kompleksowe usługi doradztwa finansowego w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku ka­pi­ta­ło­wego dla sze­ro­kiego spek­trum pod­mio­tów, kon­cen­tru­jąc się przede wszyst­kim na współ­pracy z du­żymi i śred­nimi spół­kami pu­blicz­nymi i pry­wat­nymi, in­we­sto­rami stra­te­gicz­nymi i fi­nan­so­wymi oraz agen­dami rzą­do­wymi. Świadczyliśmy usługi ECM w naj­więk­szych ofer­tach pu­blicz­nych dla spółek pry­wat­nych jak rów­nież bra­li­śmy udział w naj­więk­szych trans­ak­cjach pry­wa­ty­za­cyj­nych w Polsce. Jesteśmy liderem na pol­skim rynku ka­pi­ta­ło­wym oraz wio­dącym do­radcą M&A w Polsce.

Patroni merytoryczni

Patron medialny